ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) (เผยแพร่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบใบตอบรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมสําหรับผ้ถือหุ้น SCC ในปี 2564 - 2565
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) (เผยแพร่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
เอกสารเพิ่มเติมประกอบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) (เผยแพร่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561
แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
แบบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำ ปี 2561
ใบตอบรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือห้นุ SCC ในปี 2562-2563
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2561
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (ชื่อเดิม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ)
แบบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2560
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
แผนที่โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน
แบบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)
สำเนารายงานการประชมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน
แบบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับรายงานประจำปี 2558
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ฉบับรูปเล่ม
สารบัญ
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน
แบบการลงทะเบียน
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
แบบขอรับรายงานประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 29
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 28
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 27
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 26
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 25
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 23
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 21
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 20
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 19
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 18
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15
บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สํานักงานเลขานุการบริษัท อีเมล corporatesecretary@scg.com

 

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 19
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ครั้งที่ 18
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 17
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 16

 

สิทธิของผู้ถือหุ้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า (AGM ประจำปี 2566)

 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าในเรื่องเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  1. E-mail address: ind_dir@scg.com
  2. ส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
  3. โทรสาร หมายเลข 0-2586-3007
ช่วงเวลาที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้า
ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566

หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้า
ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาพร้อมกับความคิดเห็นหรือคำถามด้วย

กระบวนการพิจารณา
ฝ่ายจัดการของบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามของผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า (ทางโทรสาร อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม) หรือพิจารณาตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2586 6456 E-mail: corporatesecretary@scg.com

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม ดาวน์โหลด