หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ-ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,024.17 1.95% 1,101.37 1.75% 22/8/18 1,045.26 1.78%
SCC194A : 3.90%
ครบกำหนด 1/4/19
1,011.18 1.75% 1,012.12 1.55% 9/10/18 1,010.55 1.85%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
1,021.74 1.95% 1,024.37 1.70% 8/10/18 1,018.87 2.20%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,015.31 2.00% 1,017.50 1.85% 9/10/18 1,017.35 1.85%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,023.91 2.10% 1,027.97 1.90% 26/9/18 1,023.90 2.06%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,026.11 2.20% 1,030.98 2.00% 8/10/18 1,017.34 2.55%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,011.89 2.75% 1,026.32 2.55% 10/10/18 1,014.70 2.76%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,023.79 2.25% 1,028.16 2.10% 8/10/18 1,010.52 2.70%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,017.42 2.50% 1,025.82 2.25% 4/10/18 1,019.22 2.43%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,000.87 3.10% 1,000.87 3.10% -  -  -

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่