หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ-ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,029.68 1.90% 1,101.37 1.75% 10/1/19 1,029.01 1.96%
SCC194A : 3.90%
ครบกำหนด 1/4/19
1,006.57 1.50% 1,006.67 1.45% 4/1/19 1,006.15 1.50%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
1,019.09 1.85% 1,019.89 1.75% 27/11/18 1,017.74 1.73%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,014.31 1.90% 1,015.51 1.80% 7/1/19 1,013.69 1.92%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,024.54 1.95% 1,026.32 1.85% 7/1/19 1,024.52 1.93%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,023.86 2.20% 1,029.33 1.95% 30/11/18 1,029.13 2.20%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,014.02 2.70% 1,038.33 2.45% 14/11/18 1,021.66 2.68%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,022.17 2.25% 1,028.83 2.00% 9/1/19 1,007.10 2.81%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,015.00 2.55% 1,022.78 2.30% 28/12/18 1,016.07 2.48%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,018.84 2.60% 1,024.20 2.45% 21/12/18 1,025.48 2.58%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่