หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,009.08 1.45% 1,010.50 1.10% 21/5/20 1,008.08 1.54%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,020.06 1.50% 1,022.95 1.15% 20/5/20 1,018.10 1.65%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,026.75 2.30% 1,047.04 2.00% 20/5/20 1,037.40 2.21%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,025.69 1.50% 1,030.33 1.15% 1/6/20 1,026.19 1.45%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,031.35 1.55% 1,036.82 1.25% 27/5/20 1,030.96 1.55%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,039.65 1.60% 1,046.63 1.30% 4/3/20 1,058.85 1.00%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,042.62 1.75% 1,051.07 1.45% 21/5/20 1,046.72 1.58%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/23
1,040.69 1.85% 1,049.13 1.60% 4/6/20 1,045.02 1.72%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 1/4/24
1,015.90 2.50% 1,025.09 2.25% 20/5/20 1,019.24 2.38%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่