หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 04 มกราคม 2564

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,005.61 1.05% 1,006.21 0.80% 9/12/20 1,013.51 0.87%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,034.01 2.00% 1,051.52 1.80% 27/8/20 1,040.08 1.92%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,013.93 1.20% 1,016.16 0.90% 20/10/20 1,019.45 1.15%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,021.82 1.25% 1,025.56 0.95% 16/12/20 1,027.96 1.30%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,029.51 1.40% 1,032.12 1.25% 15/10/20 1,040.92 1.05%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,033.28 1.60% 1,037.76 1.40% 17/12/20 1,045.43 1.37%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/23
1,039.60 1.75% 1,046.63 1.50% 29/10/20 1,037.11 1.72%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 1/4/24
1,025.35 2.00% 1,034.91 1.70% 25/11/20 1,034.80 1.86%
SCC24NA : 2.80%
ครบกำหนด 2/11/20
1,024.94 2.25% 1,037.97 1.90% 29/12/21 1,037.68 1.60%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel: +66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่