หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ-ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,028.65 1.85% 1,101.37 1.75% 23/11/18 1,025.93 2.01%
SCC194A : 3.90%
ครบกำหนด 1/4/19
1,005.11 1.60% 1,005.26 1.55% 3/12/18 1,014.42 1.53%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
1,017.26 1.90% 1,018.57 1.75% 27/11/18 1,017.74 1.73%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,012.18 1.95% 1,013.46 1.85% 6/12/18 1,019.68 1.90%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,022.14 2.00% 1,023.99 1.90% 12/12/18 1,022.74 1.95%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,022.13 2.20% 1,026.65 2.00% 30/11/18 1,029.13 2.20%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,014.19 2.70% 1,033.78 2.50% 14/11/18 1,021.66 2.68%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,020.40 2.25% 1,027.24 2.00% 14/12/18 1,027.76 2.25%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,011.42 2.60% 1,019.36 2.35% 12/12/18 1,037.76 2.00%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,013.71 2.90% 1,022.73 2.65% 17/12/18 1,020.12 2.72%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่