หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 01/04/23
1,011.70 1.35% 1,012.12 1.20% 8/12/22 1,011.21 1.35%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 01/11/23
1,015.18 1.70% 1,016.48 1.55% 19/10/22 1,012.35 1.69%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 01/04/24
1,013.08 2.25% 1,016.24 2.00% 30/11/22 1,013.75 2.10%
SCC24NA : 2.80%
ครบกำหนด 02/11/24
1,011.05 2.40% 1,014.71 2.20% 19/12/22 1,013.12 2.28%
SCC254A : 2.65%
ครบกำหนด 01/04/25
1,001.41 2.55% 1,006.96 2.30% 9/12/22 1,020.29 1.97%
SCC25OA : 2.65%
ครบกำหนด 01/10/25
1,005.82 2.65% 1,012.53 2.40% 16/12/22 1,009.50 2.50%
SCC26OA : 3.25%
ครบกำหนด 01/10/26
1,010.58 3.15% 1,028.55 2.65% 14/12/22 1,008.19 3.20%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand). For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel. +66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่