หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,062.68 1.50%   1,115.84 1.40% 26/1/18  1,062.42 1.45%
SCC184A : 4.00%
ครบกำหนด 1/4/18
1,008.76 1.15% 1,008.92 1.00% 9/1/18  1,007.62 1.05%
SCC18OA : 3.90%
ครบกำหนด 1/10/18
  1,020.96 1.35%   1,021.57 1.25% 19/1/18 1,019.37 1.40%
SCC184B : 3.75%
ครบกำหนด 1/4/18
1,008.14 1.15%   1,008.30 1.00% 24/1/18  1,007.44 1.05%
SCC194A : 3.90%
ครบกำหนด 1/4/19
  1,032.43 1.45%   1,033.55 1.35% 26/1/18  1,031.13 1.47%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
  1,033.70 1.50% 1,035.40 1.40% 9/2/18 1,028.88 1.75%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,034.29 1.55%   1,036.40 1.45% 13/2/18   1,033.94 1.55%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
  1,034.59 1.75% 1,039.94 1.55% 16/2/18 1,035.68 1.70%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
  1,046.82 1.85% 1,053.01 1.65% 20/2/18 1,048.31 1.80%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
  1,031.16 2.45%   1,049.07 2.15% 19/2/18   1,029.84 2.46%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,044.36 1.90%   1,051.49 1.70% 16/2/18   1,044.45 1.89%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.co.th

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่