หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,016.20 1.80% 1,107.54 1.60% 17/6/19 1,016.11 1.81%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
1,010.11 1.85% 1,010.48 1.75% 7/6/19 1,011.09 1.47%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,007.10 1.95% 1,008.27 1.80% 7/6/19 1,013.76 1.98%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,017.37 2.00% 1,020.09 1.80% 7/6/19 1,016.34 2.03%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,019.83 2.05% 1,023.38 1.85% 12/6/19 1,031.01 1.86%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,017.82 2.60% 1,041.55 2.30% 24/5/19 1,024.96 2.60%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,020.06 2.10% 1,024.58 1.90% 7/6/19 1,025.44 2.17%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,019.13 2.25% 1,027.34 1.95% 12/6/19 1,024.88 2.30%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,028.70 2.40% 1,038.31 2.10% 7/6/19 1,031.18 2.30%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,013.79 2.90% 1,019.19 2.75% 7/6/19 1,014.71 2.85%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.co.th

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่