หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา อัตราผลตอบแทน ราคา อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา อัตราผลตอบแทน
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/08/24
1,050.95 1.30% 1,071.58 1.00% 18/6/21 1,073.73 0.91%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,006.23 0.65% 1,006.76 0.40% 10/6/21 1,014.01 0.40%
SCC224A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/22
1,015.29 1.00% 1,017.09 0.75% 5/7/21 1,015.02 1.00%
SCC22OA : 3.10%
ครบกำหนด 1/10/22
1,024.59 1.15% 1,028.26 0.85% 15/2/21 1,038.03 0.98%
SCC234A : 3.10%
ครบกำหนด 1/4/23
1,033.30 1.20% 1,038.49 0.90% 17/5/21 1,043.23 0.98%
SCC23NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/23
1,045.66 1.25% 1,052.62 0.95% 11/6/21 1,051.44 0.96%
SCC244A : 2.80%
ครบกำหนด 1/4/24
1,040.95 1.30% 1,049.15 1.00% 9/7/21 1,052.29 0.88%
SCC24NA : 2.80%
ครบกำหนด 2/11/24
1,052.37 1.35% 1,062.32 1.05% 8/7/21 1,062.11 1.05%
SCC254A : 2.65%
ครบกำหนด 1/4/25
1,009.82 2.40% 1,020.56 2.10% 14/7/21 1,035.03 1.70%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A+(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.com

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่