หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

หุ้นกู้ Bid Offer ราคาตกลงซื้อ ขาย ครั้งล่าสุด
ราคา* อัตราผลตอบแทน ราคา* อัตราผลตอบแทน วันที่ ราคา* อัตราผลตอบแทน
SCC19OA : 4.40%
ครบกำหนด 12/10/19
1,054.24 1.65% 1,111.68 1.50% 21/9/17 1,053.26 2.70%
SCC184A : 4.00%
ครบกำหนด 1/4/18
1,013.60 1.40% 1,014.74 1.15% 3/10/17 1,012.98 1.40%
SCC18OA : 3.90%
ครบกำหนด 1/10/18
1,023.54 1.60% 1,025.94 1.35% 2/8/17 1,029.82 1.60%
SCC184B : 3.75%
ครบกำหนด 1/4/18
1,012.58 1.35% 1,013.49 1.15% 18/10/17 1,012.82 1.29%
SCC194A : 3.90%
ครบกำหนด 1/4/19
1,034.80 1.60% 1,037.00 1.45% 6/9/17 1,043.26 1.56%
SCC19NA : 3.40%
ครบกำหนด 1/11/19
1,032.73 1.70% 1,036.81 1.50% 18/7/17 1,033.58 1.84%
SCC204A : 3.00%
ครบกำหนด 1/4/20
1,030.14 1.80% 1,036.25 1.55% 8/8/17 1,033.76 1.81%
SCC20NA : 3.00%
ครบกำหนด 1/11/20
1,025.34 2.10% 1,040.34 1.60% 6/9/17 1,036.48 1.90%
SCC214A : 3.25%
ครบกำหนด 1/4/21
1,038.04 2.15% 1,051.68 1.75% 20/9/17 1,038.05 2.10%
SCC248A : 2.97%
ครบกำหนด 30/8/24
1,013.69 2.75% 1,049.64 2.25% 9/10/17 1,022.04 2.67%
SCC21OA : 3.05%
ครบกำหนด 1/10/21
1,018.27 2.60% 1,033.51 2.20% 16/10/17 1,024.00 2.44%

Remark : The credit rating for the issued SCC debentures is A(tha) by Fitch Ratings (Thailand) Limited. For further information, please contact : Corporate Treasury Office, The Siam Cement PCL, 1 Siam Cement Rd., Bangsue, Bangkok 10800. Tel.+66 25862112 E-mail: debentureclub@scg.co.th

ข่าวสารการไถ่ถอนหุ้นกู้ / การออกหุ้นกู้ชุดใหม่