ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 5 เมษายน 2561

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 360,000,000 30.00
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 87,857,048 7.32
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 56,073,882 4.67
4. สำนักงานประกันสังคม 39,709,950 3.31
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,201,821 2.02
6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 18,634,224 1.55
7. THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,493,076 1.54
8. บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 17,585,100 1.47
9. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,105,600 1.26
10. มูลนิธิซิเมนต์ไทย 13,294,300 1.11
11. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 12,358,436 1.03
12. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 10,524,529 0.88
13. สำนักงานพระคลังข้างที่ 9,936,900 0.83
14. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 9,547,700 0.80
15. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 9,070,600 0.76
16. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
17. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,522,950 0.63
18. นายศักดิ์ นานา 6,952,400 0.58