ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,057,473 9.00
3. สำนักงานประกันสังคม 50,408,250 4.20
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,822,858 2.74
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 23,251,761 1.94
6. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,205,600 1.27
7. มูลนิธิเอสซีจี 13,347,300 1.11
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,306,729 0.86
9. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
10. นาย ศักดิ์ นานา 7,502,400 0.63