ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 117,879,209 9.82
3. สำนักงานประกันสังคม 41,033,950 3.42
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 37,801,105 3.15
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 35,725,666 2.98
6. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,205,600 1.27
7. มูลนิธิเอสซีจี 13,347,300 1.11
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 12,902,999 1.08
9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 11,042,832 0.92
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 8,330,750 0.69
11. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
12. นาย ศักดิ์ นานา 7,352,400 0.61
13. GIC PRIVATE LIMITED 6,231,595 0.52