ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 10 สิงหสคม 2560

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 369,070,600 30.76
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,850,862 8.82
3.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 52,281,907 4.36
4.  สำนักงานประกันสังคม 33,412,750 2.78
5.  CHASE NOMINEES LIMITED 30,601,454 2.55
6.  STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 26,152,217 2.18
7.  บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 17,725,100 1.48
8.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 16,514,412 1.38
9.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 15,179,136 1.26
10.  บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,105,600 1.26
11.  มูลนิธิซิเมนต์ไทย 13,294,300 1.11
12.  สำนักงานพระคลังข้างที่ 9,936,900 0.83
13.  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
14.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 7,522,950 0.63
15.  นายศักดิ์ นานา 6,752,400 0.56
16.  GIC PRIVATE LIMITED 6,527,650 0.54
17.  NORBAX, INC. 6,113,153 0.51