ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 399,647,840 33.30
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 93,949,165 7.83
3. สำนักงานประกันสังคม 49,236,350 4.10
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 45,611,711 3.80
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,511,717 2.71
6. THE BANK OF NEW YORK MELLON 18,301,332 1.53
7. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,105,600 1.26
8. มูลนิธิเอสซีจี 13,347,300 1.11
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 10,697,304 0.89
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 10,158,479 0.85
11. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 8,180,236 0.68
12. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
13. BBHISL NOMINEES LIMITED 7,522,950 0.63
14. นายศักดิ์ นานา 7,052,400 0.59
15. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 6,037,321 0.50