ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 11 กันยายน 2563

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)
1. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 403,647,840 33.64
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 115,932,282 9.66
3. สำนักงานประกันสังคม 52,932,150 4.41
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,649,404 2.89
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,557,692 2.46
6. บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด 15,205,600 1.27
7. มูลนิธิเอสซีจี 13,347,300 1.11
8. THE BANK OF NEW YORK MELLON 10,984,132 0.92
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC 7,796,642 0.65
10. นาย ศักดิ์ นานา 7,652,400 0.64
11. มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 7,647,800 0.64
12. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 6,446,576 0.54