สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ถามตอบ

ถามตอบข้อมูลนักลงทุน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ SCC
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประมาณ 30% ที่เหลืออีก 70% ถือหุ้น โดยนักลงทุนทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียน และผู้ถือหุ้นรายย่อย
มูลค่าหลักทรัพย์จดทะเบียน ประมาณ 19,000 ล้านเหรียญ หรือ 570,000 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 70%
ความเป็นมาของบริษัท
เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการผลิตปูนซีเมนต์ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี 5 ธุรกิจหลัก คือ เคมีภัณฑ์ ซิเมนต์ กระดาษผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย
SCG จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่
เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง คือ เงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลช่วง ปลายปี
ฐานการผลิตของ SCG ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง
โรงงานผลิตของธุรกิจใน SCG ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้
  • เคมีภัณฑ์ ระยอง
  • กระดาษ กาญจนบุรีและขอนแก่น
  • ซิเมนต์ ภาคเหนือ - จ. ลำปาง
  • ภาคกลาง - จ. สระบุรี
  • ภาคใต้ - จ. นครศรีธรรมราช
  • ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง สระบุรี
การทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น SCC
ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้น SCC สามารถติดต่อตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของท่านหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมเอง โดยเจ้าหน้าที่ของเอสซีจีไม่มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นใด