การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณ

นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด
คู่มือ

บรรษัทภิบาล

ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณเอสซีจี ดาวน์โหลด
นโยบาย

การกำกับดูแลการปฎิบัติงาน

ดาวน์โหลด
นโยบาย

ต่อต้านคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด
เอกสารสำคัญ ดาวน์โหลด
นโยบาย

ด้านสิทธิมนุษยชน

ดาวน์โหลด
นโยบาย

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้


เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปีของ SCC
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า
2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
มาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของเอสซีจี
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
นโยบายด้านภาษี
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด
ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี
นโยบายและแนวปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายด้านการบริหารความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี
นโยบายการแข่งขันกันทางการค้า
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กฏบัตรคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
นโยบายกำหนดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้
นโยบายการกำหนดสัดส่วนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท
นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงทพฯ 10800
E-mail: corporatesecretary@scg.com