หุ้นกู้

แบบฟอร์มเกี่ยวกับหุ้นกู้ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ

1. การโอนหุ้นกู้ (มีแบบฟอร์ม) 7. การยกเลิกการถือหุ้นกู้ผ่านกองทุนส่วนบุคคล (ไม่มีแบบฟอร์ม)
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ (มีแบบฟอร์ม) 8. การขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ (ไม่มีแบบฟอร์ม)
3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย (มีแบบฟอร์ม) 9. การขอออกใบหุ้นกู้ใหม่เนื่องจากใบหุ้นกู้หาย (มีแบบฟอร์ม)
4. การแยกใบหุ้นกู้ / การรวมใบหุ้นกู้ (มีแบบฟอร์ม) 10. การโอนหุ้นกู้ให้ผู้จัดการมรดก (มีแบบฟอร์ม)
5. การขอแก้ไขเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีแบบฟอร์ม) 11. แบบฟอร์มสมัคร / เปลี่ยนแปลงข้อมูล / ยกเลิก สมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ (มีแบบฟอร์ม)
6. การขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ไม่มีแบบฟอร์ม) 12. รายชื่อบริษัทในกลุ่มเอสซีจี ที่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ (ไม่มีแบบฟอร์ม)
   
เอกสารประกอบการแสดงตน สำหรับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และคณะบุคคล * แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ **
   
ราคาหุ้นกู้ และผลตอบแทน เป็นการประมาณการเท่านั้น  
1. การโอนหุ้นกู้  ดาวน์โหลดเอกสาร
สามารถเลือกวิธีการโอนหลักทรัพย์ได้ 2 วิธี ได้แก่
การโอนใบหุ้นกู้โดยการสลักหลัง
นายทะเบียนจะประทับตรา นายทะเบียนรับรองรายการโอนด้านหลังใบหุ้นกู้ สามารถรอรับใบหุ้นกู้ใบเดิม ที่รับรองการสลักหลังจากนายทะเบียนได้เลย ทั้งนี้ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่หน้าใบหุ้นกู้ ยังเป็นของผู้ถือหุ้นกู้เดิม แต่ชื่อผู้รับโอนจะแสดงอยู่ด้านหลังใบหุ้นกู้ในช่องผู้รับโอน
การโอนหุ้นกู้โดยออกใบหุ้นกู้
นายทะเบียนจะจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ให้ใหม่ เป็นชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่รับโอนสิทธิ์
ขั้นตอนการโอนใบหุ้นกู้
กรอกแบบฟอร์ม
ผู้รับโอนยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งนายทะเบียนด้วยว่าต้องการโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง หรือโดยการออกใบหุ้นกู้ใหม่
ยื่นเอกสาร
ผู้รับโอนยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน พร้อมทั้งแจ้งนายทะเบียนด้วยว่าต้องการโอนหุ้นกู้โดยการสลักหลัง หรือโดยการออกใบหุ้นกู้ใหม่
สามารถยื่นเอกสารการโอนที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ขั้นตอนการโอนใบหุ้นกู้
กรอกแบบฟอร์มกรณีโอนโดยการสลักหลัง สามารถรอรับใบหุ้นกู้กลับได้ทันที หากผู้รับโอนไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มายื่นรับใบหุ้นที่รับรองรายการโอน กรณีโอนโดยการสลักหลัง สามารถรอรับใบหุ้นกู้กลับได้ทันที หากผู้รับโอนไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้มายื่นรับใบหุ้นที่รับรองรายการโอน
กรณีต้องการให้นายทะเบียนออกใบหุ้นกู้ใหม่ จะใช้เวลาในการจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
วิธีการรับใบหุ้น
รับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
กลับสู่ด้านบน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้  ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล / ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือสัญชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
กรอกแบบฟอร์ม
ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์*
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
ยื่นเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
กรณีเปลี่ยนแปลง คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
แนบสำเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า แล้วแต่กรณี
แนบใบหุ้นกู้ฉบับจริง เพื่อออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่
ผลของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองที่นายทะเบียน การแก้ไขข้อมูลจะมีผลในวันที่ยื่นเอกสาร กรณีจัดส่งเอกสารแก้ไขทางไปรษณีย์
นายทะเบียนจะดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่นายทะเบียนได้รับเอกสารแก้ไข กรณีที่ออกใบหุ้นกู้ใหม่
นายทะเบียนจะใช้เวลาในการจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ฝากหลัก ทรัพย์ไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนโดยผ่านบริษัทผู้ฝากหลักทรัพย์ของท่าน *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
กลับสู่ด้านบน
3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย  ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยได้ที่ นายทะเบียน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ยในแต่ละครั้ง จะมีผลกับหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นกู้ ที่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นเจ้าของและมีนายทะเบียนเดียวกัน คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย
กรอกแบบฟอร์ม
ผู้รับโอนกรอกข้อมูลลงในหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร*
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ที่ปรากฏชื่อ – นามสกุล / ชื่อธนาคาร / เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นเอกสาร ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียน ได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
ข้อควรทราบ
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองที่นายทะเบียน การแก้ไขข้อมูลจะมีผลในวันที่ยื่นเอกสาร
กรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นายทะเบียนจะทำการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับเงินปันผล / ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ นายทะเบียนจะออกเช็คและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นกู้ในภายหลัง
กลับสู่ด้านบน
4. การแยกใบหุ้นกู้ / การรวมใบหุ้นกู้  ดาวน์โหลดเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นก็ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
กรอกแบบฟอร์ม
ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอแยก / รวมใบหลักทรัพย์*
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
ใบหุ้นกู้ฉบับจริงที่ต้องการแยกใบหุ้นกู้ หรือรวมใบหุ้นกู้
ยื่นเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับใบหุ้นกู้กลับคืน
นายทะเบียนจะออกหุ้นกู้ใหม่ โดยจะใช้เวลาในการจัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์
วิธีการรับใบหุ้น
รับด้วยตนเองหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
กลับสู่ด้านบน
5. การขอแก้ไขเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้  ดาวน์โหลดเอกสาร
การแก้ไขเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เช็คดังกล่าวอายุเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ที่ออกเช็ค ข้อความในเช็คไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ต้องการยกเลิกเช็คขีดคร่อม ฯลฯ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้
กรอกแบบฟอร์ม
ผู้ถือหุ้นกู้กรอกข้อมูลในหนังสือแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล / ดอกเบี้ยหุ้นกู้*
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
แนบเช็คดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ต้องการแก้ไข
ยื่นเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเช็คฉบับใหม่จากนายทะเบียน
นายทะเบียนจะจัดส่งเช็คฉบับใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 2 สัปดาห์
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
กลับสู่ด้านบน
6. การขอหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สูญหาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
ออกจดหมาย
ผู้ถือหุ้นกู้ออกจดหมายแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยระบุ
หุ้นกู้ชุดที่ถือครอง
งวดการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องการรับเอกสาร
ที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
ยื่นเอกสาร
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเอกสารจากนายทะเบียน
นายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 2 สัปดาห์
กลับสู่ด้านบน
7. การยกเลิกการถือหุ้นกู้ผ่านกองทุนส่วนบุคคล  
การออกหุ้นกู้ในระยะแรกของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้น้อยกว่า 10 ล้านบาท จะต้องถือหุ้นกู้ผ่านกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เนื่องจาก มีข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ ปัจจุบันข้อจำกัดดังกล่าวได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีผู้ถือหุ้นกู้บางราย ที่ยังคงถือหุ้นกู้ผ่านกองทุนส่วนบุคคลอยู่
ขอถือหุ้นกู้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือผ่านกองทุนส่วนบุคคลนี้สามารถ ยกเลิกการถือหุ้นกู้ผ่านกองทุนส่วนบุคคลได้ โดยติดต่อกองทุนส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นกู้ และแจ้งความประสงค์ขอถือหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยตนเอง ทางกองทุนจะดำเนินการขอให้นายทะเบียน ออกใบหลักทรัพย์ เป็นชื่อผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้เก็บรักษาใบหุ้นกู้ด้วยตนเอง
ประโยชน์ของการถือหุ้นกู้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยตรง จากบริษัทฯ ตามวิธีการรับเงินดอกเบี้ยหุ้นกู้ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งความประสงค์ (โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือรับเช็ค)
ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้จัดการ กองทุนและผู้รับฝากหลักทรัพย์ ทำให้ได้รับดอกเบี้ย หุ้นกู้เต็มจำนวน (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว)
เพิ่มความสะดวกในการซื้อหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีที่บริษัทฯ กำหนดสิทธิ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ใหม่ จากผู้ถือหุ้นกู้เดิม
เพิ่มความรวดเร็วในการรับวารสาร SCG Debenture และข่าวสารอื่นๆ เนื่องจากบริษัทฯ จะส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยตรง
กลับสู่ด้านบน
8. การขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้  
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐาน การเงินประกอบการขออนุมัติอื่นๆ เช่น การขอวีซ่า ฯลฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขอถือหุ้นกู้ด้วยตนเอง
ผู้ถือหุ้นกู้ออกจดหมายแสดงความจำนงขอหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ โดยระบุ
ชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (ในกรณีที่ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นกู้เขียนชื่อภาษาไทย และให้เพิ่มชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อภาษาไทย)
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
รับรองการถือหุ้นกู้ ณ วันที่ใด
ต้องการหนังสือรับรองเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
แนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
ผู้ถือหุ้นกู้ยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียนด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับเอกสารจากนายทะเบียน
นายทะเบียนจะจัดส่งหนังสือรับรองการถือหุ้นกู้ ให้ผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 สัปดาห์
กลับสู่ด้านบน
9. การขอออกใบหุ้นกู้ใหม่เนื่องจากใบหุ้นกู้หาย  ดาวน์โหลดเอกสาร
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ทำใบหุ้นกู้หาย นายทะเบียนจะดำเนินการออกใบหุ้นกู้ใหม่ ให้โดยผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการดังนี้
ผู้ถือหุ้นกู้กรอกแบบคำขอให้ออกใบหลักทรัพย์ใหม่แทนใบหลักทรัพย์ที่สูญหาย*
บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจต้นฉบับ โดยในใบแจ้งความจะต้องระบุ
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์
ชื่อหลักทรัพย์
เลขที่ใบหลักทรัพย์
จำนวนหุ้นที่สูญหาย ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ้าบันทึกแจ้งความเป็นสำเนา จะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ถือหุ้นกู้ รับรองสำเนาถูกต้อง (รายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารประกอบการแสดงตน Click ที่นี่)
หมายเหตุ *หากท่านกรอกรายละเอียดในแบบคำขอของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ผิด ให้ขีดฆ่าคำที่ผิด และลงนามกำกับที่ขีดฆ่า ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด
กลับสู่ด้านบน
10. การโอนหุ้นกู้ให้ผู้จัดการมรดก  ดาวน์โหลดเอกสาร
ในกรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต (มีคำสั่งศาล)
หากผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต ก่อนที่หุ้นกู้จะครบกำหนดไถ่ถอน ผู้จัดการมรดกสามารถขอทำเรื่อง รับโอนหลักทรัพย์มรดกนี้ได้ โดยดำเนินการดังนี้
ผู้จัดการมรดกกรอกแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก ลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดก และลงลายมือชื่อพยาน 2 ท่าน (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่นายทะเบียน)
แนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก อายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่าศาลรับรองผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
แนบสำเนาใบมรณบัตรของผู้ถือหุ้นกู้ที่ถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกรับรองสำเนาถูกต้อง
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรฯ (กรณีผู้รับโอนไม่ใช่ผู้จัดการมรดก)
แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้ง 2 ท่าน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าของบัตรฯ
ใบหุ้นกู้ตัวจริง ด้านหลังใบหุ้นกู้ผู้จัดการมรดกลงลายมือชื่อในช่องผู้โอน ส่วนผู้รับโอน ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับโอน
ผู้จัดการมรดกยื่นเอกสารทั้งหมดที่นายทะเบียน โดยสามารถยื่นเอกสารที่นายทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เมื่อใดจึงจะได้รับใบหุ้นกู้กลับคืน
นายทะเบียนจะออกใบหุ้นกู้ใหม่ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับใบหุ้นกู้ประมาณ 2-3 สัปดาห์
วิธีการรับใบหุ้น
รับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์
ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิต (ไม่มีคำสั่งศาล)
รับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหุ้นกู้เสียชีวิตก่อนหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และทายาทมีความประสงค์ จะยื่นคำขอรับหลักทรัพย์มรดก โดยไม่มีคำสั่งศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดกนั้น สามารถทำได้ แต่การยื่นคำขอดังกล่าว นายทะเบียนจะพิจารณาเอกสาร เพื่อที่จะอนุมัติว่าเห็นสมควร ให้โอนได้หรือไม่ ถ้านายทะเบียนเห็นสมควร จึงจะทำการโอนให้ แต่หากนายทะเบียนไม่อนุมัติการโอน ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการ ขอคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเท่านั้น
กลับสู่ด้านบน
เอกสารประกอบการแสดงตน  
บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
บัตรอื่นๆ ที่ราชการเป็นผู้ออก ซึ่งหากในบัตรนั้นๆ ไม่มีการระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย
นิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 ปี
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
คณะบุคคล
สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคณะบุคคลทั้งคณะ
กลับสู่ด้านบน

 

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สำนักงานการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หมายเลขโทร. 66 2586 2112 อีเมล์ : scgbond@cementhai.co.th