ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ SCC (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เลขทะเบียนบริษัท 0107537000114
ประเภทธุรกิจ Holding Company
เว็บไซต์ www.scg.com
ปีที่ก่อตั้ง 2456
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 30 เมษายน 2518
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 33.8 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป
ติดต่อ

สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444
โทรสาร 0-2586-2974
e-mail: info@scg.com

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2586-6098
โทรสาร 0-2586-3007
e-mail: corporatesecretary@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2586-4299
e-mail: invest@scg.com

สำนักงาน Enterprise Brand Management
โทรศัพท์ 0-2586-2339
โทรสาร 0-2586-2974
e-mail: ebmo@scg.com

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
โทรสาร 0-2586-3007
e-mail: ind_dir@scg.com