ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  2564 2563 2562 2561 2560
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 530,112 399,939 437,980 478,438 450,921
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 494,613 373,564 419,241 445,392 408,995
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA) 1 91,867 74,600 75,105 86,641 102,080
กำไรสำหรับปี 2 47,174 34,144 32,014 44,748 55,041
กำไรสำหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562     34,049
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 861,101 749,381 634,733 589,787 573,412
หนี้สิน 411,093 353,255 306,990 271,918 271,587
ส่วนของผู้ถือหุ้น 450,008 396,126 327,743 317,869 301,825
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 365,691 320,972 280,215 277,097 261,098
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 304.7 267.5 233.5 230.9 217.6
กำไรต่อหุ้น (บาท) 39.3 28.5 26.7 37.3 45.9
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 18.5 14.0 14.0 18.0 19.0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 3 47.1 49.2 52.5 48.3 41.4
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 8.9 8.5 7.3 9.4 12.2
อัตราลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 13.7 11.4 11.5 16.6 22.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.9 4.9 5.2 7.7 9.9
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 11.4 10.8 12.2 14.9 18.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 9.8 13.3 14.7 11.7 10.5
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.6 2.1 2.4 1.7 1.4

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2564 2563 2562 2561 2560
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 71,128 58,655 59,539 64,031 56,466
สินทรัพย์ 224,226 212,615 211,573 218,316 213,134
หนี้สิน 94,139 91,448 98,484 105,775 106,913
ส่วนของผู้ถือหุ้น 130,087 121,167 113,089 112,541 106,221
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 182,529 171,720 184,690 182,952 175,255
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 179,461 167,483 180,904 178,874 170,300
กำไรสำหรับปี 2 4,262 6,422 5,455 5,277 6,457
กำไรจากการดำเนินงานปกติ3 7,939 8,771 7,449 6,593 6,720
EBITDA 4 18,877 21,591 21,009 20,382 21,450

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
4 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี เคมิคอลส์
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2564 2563 2562 2561 2560
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 83,483 55,275 49,258 55,241 45,183
สินทรัพย์ 377,174 283,614 230,543 213,263 193,183
หนี้สิน 186,092 125,102 76,364 57,028 49,257
ส่วนของผู้ถือหุ้น 191,082 158,512 154,179 156,235 143,926
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 238,390 146,870 177,634 221,538 206,280
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 214,152 130,668 167,539 197,693 170,317
กำไรสำหรับปี 2 28,931 17,667 15,480 28,410 41,273
EBITDA 3 41,465 30,965 32,262 45,237 63,656

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2564 2563 2562 2561 2560
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 69,186 62,919 35,383 30,074 29,317
สินทรัพย์ 206,824 172,429 139,513 93,246 91,312
หนี้สิน 84,524 62,588 76,697 39,986 35,661
ส่วนของผู้ถือหุ้น 122,300 109,841 62,816 53,260 55,651
ข้อมุลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 124,223 92,786 89,070 87,255 81,455
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 115,100 85,148 83,147 79,661 76,617
กำไรสำหรับปี 2 8,294 6,457 5,268 6,066 4,651
EBITDA 3 21,164 16,884 15,159 14,566 12,353

รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 และ Visy Thailand ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2562

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม