ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  2563 2562 2561 2560 2559
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 399,939 437,980 478,438 450,921 423,442
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 373,564 419,241 445,392 408,995 376,825
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA) 1 74,600 75,105 86,641 102,080 97,816
กำไรสำหรับปี 2 34,144 32,014 44,748 55,041 56,084
กำไรสำหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562   34,049
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 749,381 634,733 589,787 573,412 539,688
หนี้สิน 353,255 306,990 271,918 271,587 258,070
ส่วนของผู้ถือหุ้น 396,126 327,743 317,869 301,825 281,618
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 320,972 280,215 277,097 261,098 240,023
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 267.5 233.5 230.9 217.6 200.0
กำไรต่อหุ้น (บาท) 28.5 26.7 37.3 45.9 46.7
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 14.0 14.0 18.0 19.0 19.0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 3 49.2 52.5 48.3 41.4 40.7
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 8.5 7.3 9.4 12.2 13.2
อัตราลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.4 11.5 16.6 22.0 25.1
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.9 5.2 7.7 9.9 10.7
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 10.8 12.2 14.9 18.3 18.6
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 13.3 14.7 11.7 10.5 10.6
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.1 2.4 1.7 1.4 1.5

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2563 2562 2561 2560 2559
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 58,655 59,539 64,031 56,466 58,702
สินทรัพย์ 212,615 211,573 218,316 213,134 203,068
หนี้สิน 91,448 98,484 105,775 106,913 103,198
ส่วนของผู้ถือหุ้น 121,167 113,089 112,541 106,221 99,870
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 171,720 184,690 182,952 175,255 170,944
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย1 167,483 180,904 178,874 170,300 163,956
กำไรสำหรับปี 2 6,422 5,455 5,277 6,457 8,492
EBITDA 3 21,591 21,009 20,382 21,450 23,639

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี เคมิคอลส์
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2563 2562 2561 2560 2559
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 55,275 49,258 55,241 45,183 49,463
สินทรัพย์ 283,614 230,543 213,263 193,183 193,465
หนี้สิน 125,102 76,364 57,028 49,257 64,321
ส่วนของผู้ถือหุ้น 158,512 154,179 156,235 143,926 129,144
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 146,870 177,634 221,538 206,280 188,163
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 130,668 167,539 197,693 170,317 147,209
กำไรสำหรับปี 2 17,667 15,480 28,410 41,273 42,084
EBITDA 3 30,965 32,262 45,237 63,656 60,713

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2563 2562 2561 2560 2559
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 62,919 35,383 30,074 29,317 24,574
สินทรัพย์ 172,429 139,513 93,246 91,312 85,369
หนี้สิน 62,588 76,697 39,986 35,661 32,617
ส่วนของผู้ถือหุ้น 109,841 62,816 53,260 55,651 52,752
ข้อมุลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 92,786 89,070 87,255 81,455 74,542
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1 85,148 83,147 79,661 76,617 70,469
กำไรสำหรับปี 2 6,457 5,268 6,066 4,651 3,565
EBITDA 3 16,884 15,159 14,566 12,353 10,884

รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 และ Visy Thailand ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2562

1 ปี 2562 มีการจัดประเภทรายการใหม่ และปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม