ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  2562 2561 2560 2559 2558
งบกำไรขาดทุนรวม1 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 437,980 478,438 450,921 423,442 439,614
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 419,096 445,392 408,995 376,825 400,248
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA) 74,960 86,641 102,080 97,816 82,690
กำไรสำหรับปี 2 32,014 44,748 55,041 56,084 45,400
กำไรสำหรับปีก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 34,049
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 634,733 589,787 573,412 539,688 509,981
หนี้สิน 306,990 271,918 271,587 258,070 266,975
ส่วนของผู้ถือหุ้น 327,743 317,869 301,825 281,618 243,006
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 280,215 277,097 261,098 240,023 206,161
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 233.5 230.9 217.6 200.0 171.8
กำไรต่อหุ้น (บาท) 26.7 37.3 45.9 46.7 37.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 14.0 18.0 19.0 19.0 16.0
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 3 52.5 48.3 41.4 40.7 42.3
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 7.3 9.4 12.2 13.2 10.3
อัตราลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.5 16.6 22.0 25.1 23.7
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.2 7.7 9.9 10.7 9.3
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 12.2 14.9 18.3 18.6 16.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)4 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 14.7 11.7 10.5 10.6 12.1
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 2.4 1.7 1.4 1.5 2.0

1 ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559
2 หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.3 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562
4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2562 2561 2560 2559 2558
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน1
สินทรัพย์หมุนเวียน 59,539 64,031 56,466 58,702 56,348
สินทรัพย์ 211,573 218,316 213,134 203,068 187,976
หนี้สิน 98,484 105,775 106,913 103,198 105,242
ส่วนของผู้ถือหุ้น 113,089 112,541 106,221 99,870 82,734
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน1
รายได้จากการขาย 184,690 182,952 175,255 170,944 178,988
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 180,886 178,874 169,431 163,956 168,306
กำไรสำหรับปี 2 5,455 5,277 7,230 8,492 10,250
EBITDA 3 20,991 20,382 22,319 23,639 24,395

1 ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี เคมิคอลส์
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2562 2561 2560 2559 2558
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน1
สินทรัพย์หมุนเวียน 49,258 55,241 45,183 49,463 45,769
สินทรัพย์ 230,543 213,263 193,183 193,465 185,583
หนี้สิน 76,364 57,028 49,257 64,321 79,818
ส่วนของผู้ถือหุ้น 154,179 156,235 143,926 129,144 105,765
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน1
รายได้จากการขาย 177,634 221,538 206,280 188,163 200,433
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 167,535 197,693 170,317 147,209 170,433
กำไรสำหรับปี 2 15,480 28,410 41,273 42,084 28,488
EBITDA 3 32,258 45,237 63,656 60,713 42,900

1 ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2562 2561 2560 2559 2558
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน1
สินทรัพย์หมุนเวียน 35,383 30,074 29,317 24,574 24,295
สินทรัพย์ 29,317 93,246 91,312 85,369 83,218
หนี้สิน 76,697 39,986 35,661 32,617 34,892
ส่วนของผู้ถือหุ้น 62,816 53,260 55,651 52,752 48,326
ข้อมุลจากงบกำไรขาดทุน1
รายได้จากการขาย 89,070 87,255 81,455 74,542 70,907
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 83,024 79,661 76,617 70,469 66,838
กำไรสำหรับปี 2 5,268 6,066 4,651 3,565 3,463
EBITDA 3 15,036 14,566 12,353 10,884 10,831

1 รวมผลประกอบการจาก Fajar ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562 และ Visy Thailand ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 มีการปรับการแสดงข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ และปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
2 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
3 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม