ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  2559 2558 2557 2556 2555
งบกำไรขาดทุนรวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 423,442 439,614 487,545 434,251 407,601
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 375,236 400,248 461,649 411,322 396,535
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมถึงเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA) 96,227 82,690 66,493 61,265 45,716
กำไรสำหรับปี 1 56,084 45,400 33,615 36,522 23,580
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 2 (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 539,688 509,981 465,823 440,436 395,573
หนี้สิน 258,070 266,975 256,506 253,414 234,450
ส่วนของผู้ถือหุ้น 281,618 243,006 209,317 187,022 161,123
ส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 240,023 206,161 177,283 161,792 143,186
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 200.0 171.8 147.7 134.8 119.3
กำไรต่อหุ้น (บาท) 46.7 37.8 28.0 30.4 19.7
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 19.0 16.0 12.5 15.5 11.0
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 40.7 42.3 44.6 51.0 56.0
อัตรากำไรต่อปีต่อรายได้จากการขาย (%) 13.2 10.3 6.9 8.4 5.8
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 25.1 23.7 19.8 24.0 16.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.7 9.3 7.4 8.7 6.1
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 18.3 16.9 14.7 14.7 11.9
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 10.6 12.1 15.9 13.1 22.3
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 1.5 2.0 2.5 2.6 3.0

1 หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 ปี 2556 มีการจัดประเภทรายการใหม่
3 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2559 2558 2557 2556 2555
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 58,279 56,348 53,566 51,935 38,736
สินทรัพย์ 203,068 187,976 168,662 155,458 129,818
หนี้สิน 103,198 105,242 85,937 72,186 63,544
ส่วนของผู้ถือหุ้น 99,870 82,734 82,725 83,272 66,274
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 170,944 178,988 185,423 174,642 154,537
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 163,503 168,306 170,565 158,350 140,050
กำไรสำหรับปี 1 8,492 10,250 13,180 16,092 13,129
EBITDA 2 23,186 24,395 26,683 26,274 23,009

1 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี เคมิคอลส์
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2559 2558 2557 2556 2555
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 49,274 45,769 47,070 51,321 46,423
สินทรัพย์ 193,465 185,583 183,884 192,063 176,837
หนี้สิน 64,321 79,818 99,133 109,273 99,968
ส่วนของผุ้ถือหุ้น 129,144 105,765 84,751 82,790 76,869
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 188,163 200,433 248,118 209,997 203,539
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 146,196 170,433 237,386 202,921 206,946
กำไรสำหรับปี 1 42,084 28,488 12,461 11,292 2,690
EBITDA 2 59,700 42,900 26,142 20,342 8,628

1 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2559 2558 2557 2556 2555
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 24,558 24,295 22,969 21,782 19,927
สินทรัพย์ 85,369 83,218 73,987 65,169 58,439
หนี้สิน 32,617 34,892 29,150 26,133 22,656
ส่วนของผู้ถือหุ้น 52,752 48,326 44,837 39,036 35,783
ข้อมุลจากงบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 74,542 70,907 64,614 59,135 57,430
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 70,330 66,838 60,368 54,731 53,127
กำไรสำหรับปี 1 3,565 3,463 3,448 3,587 3,560
EBITDA 2 10,745 10,831 9,718 9,473 8,844

1 กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
2 กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม