ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

  2560 2559 2558 2557 2556
งบกำไรขาดทุนรวม* (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 450,921 423,442 439,614 487,545 434,251
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 408,995 376,825 400,248 461,649 411,322
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม (EBITDA) 102,080 97,816 82,690 66,493 61,265
กำไรสำหรับปี** 55,041 56,084 45,400 33,615 36,522
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม* (ล้านบาท)
สินทรัพย์ 573,412 539,688 509,981 465,823 440,689
หนี้สิน 271,587 258,070 266,975 256,506 253,927
ส่วนของผู้ถือหุ้น 301,825 281,618 243,006 209,317 186,762
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 261,098 240,023 206,161 177,283 161,538
อัตราส่วนทางการเงิน
จำนวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 217.6 200.0 171.8 147.7 134.6
กำไรต่อหุ้น (บาท) 45.9 46.7 37.8 28.0 30.4
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 19.0 19.0 16.0 12.5 15.5
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (%) 41.4 40.7 42.3 44.6 51.0
อัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 12.2 13.2 10.3 6.9 8.4
อัตราลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 22.0 25.1 23.7 19.8 24.0
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.9 10.7 9.3 7.4 8.7
อัตรากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) ต่อสินทรัพย์ (%) 18.3 18.6 16.9 14.7 14.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)*** 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4
อัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า) 10.5 10.6 12.1 15.9 13.1
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (EBITDA) (เท่า) 1.4 1.5 2.0 2.5 2.6

* ปี 2559 และ ปี 2556 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น=หนี้สินหารส่วนของผู้ถือหุ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2560 2559 2558 2557 2556
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน*
สินทรัพย์หมุนเวียน 56,466 58,702 56,348 53,566 51,935
สินทรัพย์ 213,134 203,068 187,976 168,662 155,711
หนี้สิน 106,913 103,198 105,242 85,937 72,699
ส่วนของผู้ถือหุ้น 106,221 99,870 82,734 82,725 83,012
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน*
รายได้จากการขาย 175,255 170,944 178,988 185,423 174,642
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 169,431 163,956 168,306 170,565 158,350
กำไรสำหรับปี ** 7,230 8,492 10,250 13,180 16,092
EBITDA *** 22,319 23,639 24,395 26,683 26,274

* ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี เคมิคอลส์
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2560 2559 2558 2557 2556
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน*
สินทรัพย์หมุนเวียน 45,183 49,463 45,769 47,070 51,321
สินทรัพย์ 193,183 193,465 185,583 183,884 192,063
หนี้สิน 49,257 64,321 79,818 99,133 109,273
ส่วนของผู้ถือหุ้น 143,926 129,144 105,765 84,751 82,790
ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน*
รายได้จากการขาย 206,280 188,163 200,433 248,118 209,997
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 169,512 147,209 170,433 237,386 202,921
กำไรสำหรับปี ** 42,007 42,084 28,488 12,461 11,292
EBITDA *** 64,461 60,713 42,900 26,142 20,342

* ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** กำไรสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ข้อมูลทางการเงิน (ล้านบาท)

  2560 2559 2558 2557 2556
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะทางการเงิน*
สินทรัพย์หมุนเวียน 29,317 24,574 24,295 22,969 21,782
สินทรัพย์ 91,312 85,369 83,218 73,987 65,169
หนี้สิน 35,661 32,617 34,892 29,150 26,133
ส่วนของผู้ถือหุ้น 55,651 52,752 48,326 44,837 39,036
ข้อมุลจากงบกำไรขาดทุน*
รายได้จากการขาย 81,455 74,542 70,907 64,614 59,135
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 76,539 70,469 66,838 60,368 54,731
กำไรสำหรับปี ** 4,719 3,565 3,463 3,448 3,587
EBITDA *** 12,431 10,884 10,831 9,718 9,473

* ปี 2559 มีการจัดประเภทรายการใหม่
** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
*** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม