เอกสารเผยแพร่

รายงานประจำปี/แบบฟอร์ม 56-1

เลือกปี

แบบ 56-1 One Report 2565

(รายงานประจำปี)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และชุดย่อยอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report 2564

(รายงานประจำปี)

ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และชุดย่อยอื่นๆ

แบบ 56-1 One Report 2563

(รายงานประจำปี)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2563 | ฉบับย่อ

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจหลัก
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและ จรรยาบรรณธุรกิจ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และชุดย่อยอื่นๆ

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562

(PDF format 3.61 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

(PDF format 11.09 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2560

(PDF format 10.32 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

(PDF format 8.05 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2558

(PDF format 7.08 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2557

(PDF format 6.42 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2556

(ZIP format 4.99 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2555

(ZIP format 2.89 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2554

(ZIP format 2.95 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2553

(ZIP format 2.20 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2552

(ZIP format 4.82 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2551

(ZIP format 8.63 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2550

(ZIP format 3.55 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2549

(ZIP format 10.23 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2548

(ZIP format 13.89 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2547

(ZIP format 0.38 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2546

(ZIP format 4.28 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2545

(ZIP format 3.53 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2544

(ZIP format 2.18 MB.)

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2543

(ZIP format 7.67 MB.)

ดาวน์โหลด