ห้องข่าว

ข่าว

โครงการลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของธุรกิจซิเมนต์

BackDec 27, 2006

เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) มีความมุ่งมั่นในการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติให้ธุรกิจซิเมนต์ลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดกำลัง การผลิต 33.5 เมกะวัตต์ จากความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่โรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยและโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง จังหวัดสระบุรี มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 1,960 ล้านบาท โดยใช้เวลาติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงาน ทั้ง 3 แห่งประมาณ 14 เดือน คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2551 โครงการดังกล่าวเป็นการติดตั้งหม้อไอน้ำใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์มาผลิตไอน้ำเพื่อหมุนกังหันไอน้ำเป็นต้นกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทดแทนการซื้อไฟฟ้าได้ จึงทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้เฉลี่ยประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี และจะสามารถลดปริมาณการปล่อย CO2 เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามวัตถุประสงค์