ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO SCGP

Cover Letter
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
Bill Payment
ตัวอย่าง Bill Payment
แบบสอบถามเพื่อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้น
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับผู้ถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
ใบรับรองการจอง