หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC248A)
Security ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Maturity 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 สิงหาคม 2567
Offering Price 1,000 บาท
Interest Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี
Interest Payment Date ทุกๆ 6 เดือน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 30 สิงหาคม
Type of Issue Private Placement (ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคล)
Total Issue Amount 10,000 ล้านบาท
Issue Date 30-ส.ค.-17
Joint-Lead Manager ธนาคารไทยพาณิชย์
Debenture Registrar ธนาคารไทยพาณิชย์
Debenture Holder Representative n/a

For further information please contact corporate treasury office, The Siam Cement Public Company limited,
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand Tel. 66 2586 2112 e-mail : scgbond@cementhai.co.th

<< Back