หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (SCC22OA)
Security ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Maturity 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2565
Offering Price 1,000 บาท
Interest Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี
Interest Payment Date ทุกๆ 3 เดือน วันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม, และ 1 ตุลาคม
Type of Issue Public Offering
Total Issue Amount 10,000 ล้านบาท
Issue Date 1-ต.ค.-18
Joint-Lead Manager ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย
Debenture Registrar บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
Debenture Holder Representative ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

For further information please contact corporate treasury office, The Siam Cement Public Company limited,
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand Tel. 66 2586 2112 e-mail : scgbond@cementhai.co.th

<< Back