หุ้นกู้

ราคาหุ้นกู้

หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2555 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 (SCC19OA)
Security ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Maturity 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 ตุลาคม 2562
Offering Price 1,000 บาท
Interest Rate อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี
Interest Payment Date ทุกๆ 6 เดือน วันที่ 12 เมษายน และ 12 ตุลาคม
Type of Issue Private Placement
Total Issue Amount 6,500 ล้านบาท
Issue Date 12 ตุลาคม 2555
Joint-Lead Manager ธนาคารไทยพาณิชย์
Debenture Registrar ธนาคารไทยพาณิชย์
Debenture Holder Representative n/a

For further information please contact corporate treasury office, The Siam Cement Public Company limited,
1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand Tel. 66 2586 2112 e-mail : scgbond@cementhai.co.th

<< Back